საგზაო და სარკინიგზო გადაზიდვები

საგზაო გადაზიდვები

profesional partniorTa qselTan TanamSromlobis gziT, Cven vTavazobT Cvens klientebs karidan karamde momsaxurebas saqarTvelos yvela portidan/portamde 24 saaTis ganmavlobaSi.

 

Cven gTavazobT Sida gadazidvebis amierkavkasiis farglebSi.

 

Cven gTavazobT saavtomobilo (srulad an nawilobriv datvirTuli) gadazidvebs  dasavleT evropidan/dasavleT evropis mimarTulebiT, aseve, aRmosavleTi evropidan (maT Soris, ruseTidan, ukrainidan, belorusiidan) da centraluri aziidan.

 

momsaxureba moicavs aragabarituli da mZime tvirTebis gadazidvasac. avtologistikas aqvs didi gamocdileba rkinigziT danadgarebis, mZime da aragabarituli tvirTebis gadazidvebis organizebasa da ganxocielebaSi. 

 

Cven viRebT saWiro nebarTvebs sagzao da sarkinigzo samsaxurebisagan, vzuravT imaze, rom mzad iyos Sesabamisi teqnika da zedamxedvelobas vuwevT datvirTvisa da gadmotvirTvis procesebs rogorc evropis, aseve, sxva regionebis qveynebSi. teqnikuri saWiroebis SemTxvevaSi, mgrZnobiare tvirTis xelmeore datvirTvas zedamxedvelobas uweven Cveni TanamSromlebi.