ტვირთის კონტროლი

ტვირთის კონტროლი

 

 

Cven gvaqvs mudmivad ganaxlebadi kontrolis sistema, romelic saSualebas aZlevs momxamareblebs akontrolon maTi tvirTebis rogorc saeqsporto, aseve saimporto sahaero, sazRvao da Sida gadazidvebi.