ავია გადაზიდვები

ავია გადაზიდვები

TanamSromlobs ra msoflios wamyvan sahaero satransporto kompaniebTan, avtologistika mis klientebs sTavazobs efeqtur da moqnil momsaxurebas.

 

swraf da sando momsaxurebasTan erTad, Cven vcdilobT klientebs SevTavazoT konkretuli gadawyveta maTi tvirTis maxasiaTeblebisa da saWiroebebis gaTvaliswinebiT.

 

Cveni TanamSromlebi arian saqmis erTguli, satransporto sferoSi didi gamocdilebisa da codnis mqone profesionalebi.