საზღვაო გადაზიდვები

საზღვაო გადაზიდვები

rogorc arasazRvao sazogadoebrivi gadamzidavi (несудовой общественный перевозчик), avtologistika gTavazobT sazRvao gadazidvebs TiToeuli klientis saWiroebebis gaTvaliswinebiT. garda amisa, Cven vTanamSromlobT wamyvan gadamzidav kompaniebTan, romlebic Cvens mier wlis ganmavlobaSi ganxorcielebuli sazRvao gadazidvebis gaTvaliswinebiT, gvTavazoben ekonomiur da umaRlesi xarisxis momsaxurebas. 

 

Cven vuzrunvelyobT rogorc srul, aseve arasrul sakonteinero momsaxurebas. didi gamocidlebis wyalobT, Cven vuzrunvelyobT profesionalur da daCqarebul sakonsolidacio momsaxurebas TiToeul regionSi. rogorc mcire arasruli sakonteinero, aseve aragabarituli tvirTebis SemTxvevaSi, Cven vamayobT, rom  vuzrunvelyobT Tqveni tvirTebis gadazidvas profesionalur  doneze da didi pasuxismgeblobiT.

 

swrafi gadazidvisa da fasebis minimizaciis xarjze, avtologistika uzrunvelyofs umaRlesi xarisxis momsaxurebas konkurentul fasad.